ටෙලිහෙල්ත් (telehealth ) යනු තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන දුර සිටින පුද්ගලයන්ට සෞඛ්‍යය සේවා ලබාදීමේ ක්‍රමවේදයයි. ටෙලිහෙල්ත් (telehealth ) මගින් රෝග නිවාරණය මෙන්ම  ප්‍රතිකාර සේවා ලබා දිය හැක.   ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍යය තොරතුරු වේද සංගමය (Health Informatics Society of Sri Lanka) මගින් දැනට ලංකාවේ පවතින එම සේවා සම්බන්ධ සමීක්ෂණයක්, අන්තර්ජාලය හරහා කිරීමට තීරණය කර ඇත. එම තොරතුරු මගින් දැනට සේවා සපයන ටෙලිහෙල්ත්සෞඛ්‍යසේවා ආයතනවල තොරතුරු මෙන්ම ඊට බලපාන ගැටළු අනාවරණය කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.  ඔබ ලබා දෙන තොරතුරු මගින් අනාගත ටෙලිහෙල්ත් -සෞඛ්‍යයසේවා අධීක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් සකස් කිරීමට හා දැනට පවතින කෙටුම්පත් නවීකරණය කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. ඔබේ නම හා පෞද්ගලික තොරතුරු අප ලබා නොගන්නා අතර තොරතුරු ආරක්ෂාකාරීව තබා ගනු ලැබේ.

ඔබේ වටිනා කාලයෙන් විනාඩි කිහිපයක් වැයකර පහත සඳහන්  කෙටි ප්‍රශ්ණ වලට පිළිතුරු සපයා දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

පහත ඇති රූපය එක එබීමෙන්  ප්‍රශ්නාවලිය වෙත පිවිසිය හැක.

 

https://hissl.lk/telehealth/index.php/962623?lang=si

ඔබේ සහභාගිත්වය මෙහිදී ස්වෙච්චාවෙන් වන අතර  ඔබට ඕනෑම මොහොතක මෙම ප්‍රශ්නාවලියට උත්තර දීම කිනම් හෝ හේතුවක් මත නැවැත්විය හැකි අතර එයින් ඔබට කිනම් හෝ අකටයුත්තක් සිදු නොවේ.  

ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් තිබේ නම් විද්‍යුත් තැපෑල : telehealth.hissl@gmail.com මගින් වැඩි විස්තර ලබා ගත හැක.

ප්‍රශ්නාවලිය පිරවීමට උපදෙස්

  • ප්‍රශ්න 1, 3,4,5 සදහා වඩාත් ගැලපෙන තනි පිළිතුර තෝරන්න
  • ප්‍රශ්න 6, 7 සදහා ගැලපෙන පිළිතුරු එකක්  හෝ කිහිපයක් තෝරන්න
  • ප්‍රශ්න 2, 8, 9  සදහා අවශ්‍ය  පිළිතුර ලබා දී ඇති කොටසේ ටයිප් කරන්න
  • ප්‍රශ්නාවලිය තුල එදිරිය හා පසුපසට ගොස් ප්‍රතිචාර වෙන කර හැකි අතර, අවසානයේ  Submit  බොත්තම එබීමෙන් ඔබගේ ප්‍රතිචාර අප හට එවිය හැක.

ரெலி ஹெல்த்என்பது தொலைத்தொடர்பு தொழில் நுட்பங்களை பாவித்து வழங்கப்படுகின்ற சுகாதாரச் சேவை ஆகும். நோய்களை வர முன்பே தடுத்தல் மற்றும் நோய் ஏற்பட்ட பின் குணப்படுத்தல் ஆகிய இரு பகுதிகளுமே ரெலி ஹெல்த்எனும் சேவையில் உள்ளடக்கப்படுகின்றன. இலங்கையில் ஏற்கனவே உள்ள டெலிஹெல்த் சேவைகளை மேலும் விரிவாக்கும் பொருட்டு ரெலி ஹெல்த் பாவனையாளர்கள் சில கருத்துக்களை திரட்டுவதற்கு இலங்கை சுகாதாரத் தகவலியல் சங்கம் (HISSL) தீர்மானித்துள்ளது.

எட்டு சிறிய வினாக்களுக்கு நீங்கள் அளிக்கின்ற விடைகளில் இருந்து இலங்கையின் ரெலி ஹெல்த்சேவையின் விரிவாக்கத்திற்கு தேவையான தகவல்கள் பெறப்படும் . இந்த வினத்தாளுக்கு பதிலளிப்பதன் மூலம் உங்கள் அடையாளம் வெளிப்படுத்தப்படாது என்பதுடன் தனிப்பட்ட தரவுகளும் பெற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது.

தயவு செய்து உங்கள் கருத்துகளையும், அனுபவங்களையும் நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். இத் தகவல்கள் மூலம் தற்போதைய  ரெலி ஹெல்த் சேவைகளை பற்றியும் எதிர்கால சேவை விஸ்தரிப்பு பற்றியும் கொள்கை வகுப்பாளர்களுக்கு தெளிவு படுத்த கூடியதாக  இருக்கும். இந்த ஆய்வில் பங்கேற்பமறுப்பவர்களுக்கு.

 உங்கள் விருப்பின் பேரிலோ நீங்கள் பங்குபற்றுவீர்கள். நீங்கள் எந்நேரமும் இவ் ஆய்வில் இருந்து விலகிகொள்ளலாம். விலகிக்கொள்ள காரணங்கள் கூறத்தேவையில்லை. விலகினாலும் அது உங்களை எந்த விதத்திலும் பாதிக்காது.

கீழ் வரும் link   கிளிக் செய்து வினாத்தாளைப்  பெற முடியும்:

 

 

https://hissl.lk/telehealth/index.php/962623?lang=ta

வினாத்தாளை நிரப்புவதற்கான அறிவுறுத்தல்கள்.

  • வினா இலக்கம் 1, 3,4,5 இற்கு மிகவும் பொருத்தமான விடையை மட்டும் தரப்பட்ட விடைகளில் இருந்து தெரிவு செய்யவும்.
  • வினா இலக்கம் 6,7 இற்கு பொருத்தமான ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட விடைகளைத் தெரிவு செய்யலாம்.
  • வினா இலக்கம் 2, 8, 9 இற்குரிய விடையை தரப்பட்ட பெட்டியினுள் type செய்யவும்.

இந்த வினாத்தாளை நீங்கள் மேலும், கீழுமாக அசைத்து சரிபார்க்க முடியும். அதன் பின்பு வினாத்தாளின் அடியிலுள்ள submit பட்டனை அமைத்தவும். சிவப்பு நிற புள்ளடியிடப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பது கட்டாயமாகும்.


Telehealth is the delivery of healthcare at a distance using telecommunication technologies. Telehealth include both preventive and curative aspects of healthcare delivery. In an effort to encourage expansion of telehealth services throughout Sri Lanka, Health Informatics Society of Sri Lanka (HISSL) has decided to explore existing telehealth client opinions. This questionnaire is developed as part of a research programme to telehealth in Sri Lanka.

The information that you share with us by completing the very short questions, will be used to develop Sri Lankan telehealth programs. The questionnaire is anonymous and does not include any details that divulge your identity.

The questionnaire can be accessed online by clicking following link :

 

 

https://hissl.lk/telehealth/index.php/962623?lang=en

Please take a few minutes to share your insights and experience with us.  This information will help us to provide information to policymakers on the current Sri Lankan telehealth services and develop a framework for further development.

Do not hesitate to contact us if you need any clarification or help. If you have any questions ( Email: telehealth.hissl@gmail.com)

Your participation in this study is voluntary. You are free to withdraw from the study at any time, without having to give a reason and without affecting you adversely in any manner.

INSTRUCTIONS FOR FILLING THE QUESTIONNAIRE

Please follow the following instructions when filling the questionnaire.

  • For question number (1, 3, 4, 5) please select the most appropriate single best answer from the list.
  • For question number (6, 7) select one or more suitable answers.
  • For question number (2, 8, 9) typing your answer in the cage given.

You are able to navigate forwards and backwards checking the accuracy of the answers and then click on the Submit button which is at the bottom of the questionnaire. Please note that all mandatory questions which are marked in red astrix (*)  should be answered to submit the questionnaire.